TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH CHƯƠNG TRÌNH CHỐNG NGẬP NƯỚC


Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Trung tâm chống ngập) là cơ quan độc lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện các chương trình, dự án thoát nước, chống ngập trên địa bàn thành phố.

Thông Báo Ngập